Podmienky predaja

1. DOHODA. Tento dokument stanovuje tieto podmienky, za ktorých predávajúci uvedený v tomto dokumente (ďalej len â€oeSeller”) predáva svoje výrobky na kupujúceho (ďalej len â€oeBuyer”) v prípade objednávky kupujúceho a predávajúceho. Všetky objednávky sú prijaté a začleniť tieto obchodné podmienky (ďalej len â€oeT&Cs”). Podmienky uvedené v tomto dokumente majú prednosť pred akýmkoľvek nezlučiteľné pojmy. V prípade, že je to samostatná písomná dohoda medzi stranami konfliktu s týmito T&Cs, na základe písomnej dohody majú prednosť. Objednávky s predávajúcim, kupujúci súhlasí s tým, aby tieto T&Cs. Tieto T&Cs potlačiť akýkoľvek iný, alebo dodatočné podmienky alebo podmienky obsiahnuté v ktorejkoľvek nákupnej objednávky alebo iného dokumentu poskytnuté kupujúcim pokiaľ takéto odlišné alebo dodatočné podmienky alebo podmienky nie sú výslovne dohodnuté v písomnej forme. Po akceptácii zo strany predávajúceho na objednávku, T&Cs a tento dokument predstavuje â€oeAgreement” medzi kupujúcim a predávajúcim na kúpu a predaj výrobkov uvedených v prílohe (ďalej len â€oeProducts”).

2. dodávky. Predávajúci sa pokúsi splniť požadované termíny dodania uvedené v objednávok kupujúceho ale nebude zodpovedná za neschopnosť konať. Čas a dátum dodania, Predávajúci je odhad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo časť zásielky a faktúry kupujúcim. Seller’s váhami a množstvá uvedené na dodacom liste platia iba v prípade, že sa preukáže chyba poskytnuté predávajúcim v lehote siedmich (7) dní od doručenia.

3. . Kupujúci nemôže zmeniť, zrušiť alebo zmeniť objednávku po tom, čo je v procese bez jeho písomného súhlasu. Každé takéto odstúpenie, úprava alebo zmena podlieha dodatočným podmienkam, ktoré sa môžu uložiť predávajúcim v takom čase, vrátane úhrady za akékoľvek náklady, výdavky a straty týkajúce sa týchto zmien.

4. . Platobné podmienky splatnosť 30 dní od dátumu fakturácie. Predávajúci vystaví faktúru na prepravu výrobkov. Každá splátka dodávky tvorí samostatnú objednávku so zreteľom na platbu. Platby sa vykonávajú v smere na požadované miesto a v mene uvedenej na faktúre. Všetky čiastky neuhradené po splatnosti vzniká úrok vo výške 1,5 % za mesiac, alebo v maximálnej miere povolenej zákonom, podľa toho, ktorá je nižšia. Žiadna časť sumy splatné predávajúcim môže byť znížená z dôvodu akýchkoľvek protipohľadávok, započítanie pohľadávok, úprava alebo iné právo, ktoré kupujúci voči predávajúcemu alebo akejkoľvek inej zmluvnej strany. Ak kupujúci nezaplatí za každú jednu alebo viac zásielok v lehote splatnosti, Predávajúci má právo, okrem iných opravných prostriedkov, ktoré buď: (a) pozastaviť alebo zrušiť budúcej dodávky, alebo b) požadovať platbu v hotovosti alebo pred začiatkom prepravy a dodania. Ak by kupujúci finančnej životaschopnosti stali nevyhovujúce pre predávajúceho, platba v hotovosti alebo uspokojivé záruky môžu byť požadované zo strany predávajúceho pred začatím ďalšieho výrobku. Kupujúci súhlasí s tým, že predložia predávajúcemu úver informácie na požiadanie.

5. cena. Pokiaľ nie je inak stanovené na základe prijatej objednávky, cena sa určí predávajúci v deň prijatia objednávky. Predávajúci cenové ponuky sú len predbežné a Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Ceny nezahŕňajú dane a iné poplatky, a v niektorých prípadoch môže vyjadrovať materiálov príplatkov.

6. daní a poplatkov. Kupujúci uhradí predávajúcemu za všetky dane, spotrebných daní a iných poplatkov, Predávajúci môže požadovať, aby platili do ktoréhokoľvek vládneho subjektu alebo zbierku pre žiadny subjekt na výrobu, predaj, doprava, dodávka alebo použitie na výrobky predávané podľa tohto zákona.

7. PREPRAVA, TITUL A riziko straty. Predávajúci sa loď a dodávať výrobky v súlade s dlhodobým FCA, dodacie miesto (Incoterms 2010). Názov a riziko straty pre produkty prevedie na kupujúceho po dodaní produktov dopravcovi na prepravu.

8. č. licencie. Predaj akýchkoľvek výrobkov nižšie neprechádza na kupujúceho žiadne právo alebo licencia podľa akéhokoľvek patentu, ochrannej známky alebo iné právo duševného vlastníctva vo vzťahu k akýmkoľvek takýmto produktom. Predávajúci si ponecháva vlastnícke práva na všetky práva duševného vlastníctva na výrobky predávané podľa tohto zákona.

9. garancie. Predávajúci zaručuje, že v čase dodania kupujúci výrobky predávané podľa tohto zákona musí byť v súlade s jeho štandardnej písomnej špecifikácie pre tieto výrobky. Stanovenie vhodnosti na použitie a aplikácie uvažuje o kupujúci plne zodpovedá kupujúci. Akékoľvek pripomienky alebo odporúčania zo strany predávajúceho o použitie alebo použitie výrobkov sú presvedčení, že boli spoľahlivé, ale predávajúci neposkytuje žiadne záruky alebo garancie výsledkov, ktoré sa získali od podmienok používania a žiadosti kupujúceho a ostatné sú mimo jeho kontroly. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú: 1) nedbanlivosť Kupujúceho alebo tretích strán; 2) zmena, kontaminácii alebo nesprávnym používaním výrobku; 3) všetky technické údaje alebo zmeny vykonané na žiadosť kupujúceho; 4) kupujúci pri nedodržaní zdravotných a bezpečnostných pokynov predávajúceho alebo v súlade s priemyselnými normami; a/alebo 5) kupujúci nie je v súlade s právnymi predpismi. Napokon, Predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záručné nároky: 1) predložené po uplynutí päťročnej lehoty; alebo 2) ak predávajúci nie je poskytnutá primeraná príležitosť preskúmať výrobky, na ktoré sa tvrdenie vzťahuje a kupujúci nevráti, ktoré predávajúci na žiadosť predávajúceho.

10. pohľadávky; UPOZORNENIE. V žiadnom prípade Kupujúceho sa záruka nevzťahuje nárok alebo začať konanie voči predávajúcemu najneskôr už o 7 dní po zistení porušenia alebo 6 mesiacov po dodávke výrobkov, na ktoré sa tvrdenie vzťahuje. Kupujúceho sa predávajúci písomné oznámenie o nároku alebo konania v rámci príslušného časového obdobia bude predstavovať úplné a bezpodmienečné zrušenie takéhoto nároku alebo konania. Okrem tých, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TÝCHTO T&Cs, PREDÁVAJÚCI NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, BEZ OHĽADU NA TO, ČI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA ALEBO INAK, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A/ALEBO PROTI PORUŠENIU. Kupujúci preberá VŠETKY RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA PRODUKTU, ČI UŽ používaný samostatne alebo v kombinácii s inými látkami alebo v akomkoľvek procese.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. SELLER’S výhradnú zodpovednosť a BUYER’s výlučným opravným prostriedkom proti predávajúceho ZA AKÉKOĽVEK A VŠETKY NÁROKY, či už ide o PORUŠENIE ZMLUVY, ZÁRUKY A NÁHRADY ŠKODY (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) alebo inak, je obmedzené na SELLER’s voľbami, aby: (a) zaslanie náhradného výrobku, b) zmena produktu, alebo (c) náhrada, alebo vydanie úveru kupujúceho vo výške, ktorá sa rovná produktu nákupná cena. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v žiadnom prípade sa predávajúci ZODPOVEDÁ kupujúcemu za žiadne následné, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, REPRESÍVNE ALEBO VYŠŠIU NÁHRADU ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATU ZISKU, STRATU príležitosti alebo zníženiu hodnoty, ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S PORUŠENÍM SELLER’S ZÁRUK ALEBO TIETO T&CS alebo iné dôvody VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SPOJITOSTI S VÝROBKOM. V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, VŠETKY PRÁVNE PROSTRIEDKY, KTORÉ SÚ V ROZPORE S TÝMTO USTANOVENÍM sú výslovne upustené od kupujúceho.

Produkt sa nonconforming sa vrátia, alebo vyradené okrem prípadov stanovených v tejto dohode. V žiadnom prípade sa predávajúci nezodpovedá za akékoľvek straty, škody, náklady alebo náklady na akékoľvek konanie, opomenutie alebo skreslených informácií zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej strany.

12. kupujúceho povinnosti. Okrem iných povinnosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci preberá všetky riziká a zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z manipulácie, použitia, alebo použitie produktu a kontajnery dodané podľa tohto zákona. Kupujúci súhlasí s tým, aby oboznámili a informuje (Bez spoliehania sa na predávajúceho), ktoré sa týkajú akéhokoľvek nebezpečenstva pre osoby a/alebo majetku, ktoré pri manipulácii a používaní týchto výrobkov a obalov. Kupujúci musí informovať svojich zamestnancov, zákazníkov, sprostredkovateľov, distribútorov, poradcov, dodávateľov a iných, ktorí spracovanie alebo použitie, alebo používania alebo používania tohto výrobku, na všetky nebezpečenstvá. Odberateľ týmto súhlasí s tým, že odškodní, brániť a držte predávajúceho, jej dcérskych a pridružených spoločností a ich príslušných riadiacich pracovníkov, manažérov, vlastníkov, zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov a postupníkov, neškodné a na akékoľvek a všetky záväzky, straty, náklady alebo škody, vrátane primeraného attorneys’ poplatky, ktoré vyplývajú z nárokov (pokiaľ nakoniec stanovené v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia predávajúceho, vyplývajúce z a) použitie alebo spracovanie daného výrobku, kupujúci alebo jej pridružených spoločností, či je, alebo nie je spojený so žiadnymi inými materiály, látky alebo zariadenia, alebo sú použité v akomkoľvek výrobnom procese; (b) ak kupujúci alebo jej dcérskych spoločností v súlade s právnymi predpismi; (c) sprenevery a/alebo porušovanie práv duševného vlastníctva, vrátane, ale nie výlučne, patentov, obchodných značiek Alebo porušenie autorských práv, vyplývajúcich z použitia alebo spracovania výrobku zo strany kupujúceho alebo jej dcérskych spoločností (na účely tohto odseku sa každý odkaz na kupujúceho a jej dcérskych spoločností zahŕňajú Buyer’s a jeho affiliates’ úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a zástupcov). V prípade, že predávajúci podá žalobu na presadzovanie svojich práv podľa týchto T&Cs a je úspešná v takejto akcie, Predávajúci má právo na náhradu od kupujúceho všetky náklady a výdavky (vrátane, ale bez obmedzenia, primerané attorneys’ poplatky a výdavky) uplatniť svoje práva podľa tohto zákona.

13. OSPRAVEDLNENIA NONPERFORMANCE. Predávajúci nie je zodpovedný za nonperformance alebo omeškania v plnení z dôvodov, ktoré sú mimo jeho kontroly, vrátane, ale nie výlučne, konaním alebo opomenutím kupujúceho, skutky Boha, štrajky alebo iné pracovné spory, teroristické činy, vojny, odstávok, dobrovoľná a nedobrovoľná dodržiavania akéhokoľvek zákona, nariadenia, predpisu, odporúčanie alebo požadovať od akéhokoľvek štátneho orgánu, neschopnosť získať palivo, materiálu alebo súčiastky, oneskorenia alebo nedostupnosť dopravy, poruchy strojov alebo zariadení, požiarov, výbuchov a havárií. Okrem toho Predávajúci je povinný sa ospravedlniť v prípade, že svoju neschopnosť získať suroviny (na komerčne primeranom základe), ktoré sú potrebné na výrobu výrobku. Ak by sa takýto prípad vyskytne, Predávajúci má právo na pridelenie zostávajúcej výroby a/alebo dodávky u svojich zákazníkov, pretože určuje, a kupujúci týmto vydáva predávajúci od zodpovednosti za vzniknutú neúplné plnenie objednávky.

14. vráti. Žiadne vyhovujúce produkty budú akceptované pre vrátiť predávajúcemu, a môže byť zrušená zo strany kupujúceho bez Seller’s predchádzajúcim písomným súhlasom. Takýto súhlas sa udelí na Seller’s podľa vlastného uváženia, a predávajúci môže stanoviť 25% zarybnenie poplatok vrátený. Všetky výrobky musia byť vrátený predávajúcemu v súlade s týmito pokynmi, ktoré predávajúci a Buyer’s jediným nákladom.

15. vratných obalov. Ak si vyžaduje používanie vratných obalov, hlava s takýmto obalom zostanú u predávajúceho a nie je možné vrátiť predávajúcemu v dobrom stave (bežné opotrebenie a) do 60 dní od doručenia výrobku (poplatky za zber). Na žiadosť predávajúceho, kupujúci súhlasí, že zaplatí predávajúcemu primeranú hodnotu obalom ak kupujúci nesplní ich vrátiť predávajúcemu alebo ich vrátiť v dobrom stave. Predávajúci môže požadovať obalom na vklad na základe vlastného uváženia.

16. súladu so zákonmi. Každá zmluvná strana bude pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať všetky platné zákony a predpisy, nariadenia a príkazy.

17. proti korupcii súlad. Ak kupujúci je distribútorom Seller’s produktov, kupujúci potvrdzuje, že (i) bola a bude v plnej miere v súlade s Seller’s Foreign Corrupt Practices Act/protikorupčnej politiky (ďalej len â€oePolicy”) (ktoré možno nájsť na Seller’s web: www.platformspecialtyproducts.com) a všetky platné protikorupčné zákony, vrátane, bez obmedzenia, U.S. Foreign Corrupt Practices Act (kolektívne, â€oeApplicable Laws”); a (ii), a bude sa venovať, ponúkať alebo sľubovať platiť, alebo povoliť platbu, priamo alebo nepriamo, peniazmi alebo čokoľvek iné hodnoty (a) každý štátny úradník, štátny zamestnanec, politické strany alebo kandidátov na politické funkcie na účely ovplyvňovania každý akt alebo rozhodnutie s cieľom získať alebo udržať obchodnú alebo inak získať neprimeranú výhodu, alebo (B) každá súkromná osoba, ktorá by mohla odôvodnene očakávať, že príjemca porušuje svoju povinnosť lojality a dôvery. Predávajúci môže audit Buyer’s účtovnými knihami a záznamami a iné interné kontroly na overenie zhody s politikou a platných právnych predpisov. Kupujúci súhlasí s tým, že bude okamžite informovať predávajúceho v písomnej forme v prípade, ak kupujúci zistí, že dôvod, alebo podozrivé akékoľvek porušenie tohto poriadku alebo akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov vrátane predávajúceho, Seller’s pridruženými spoločnosťami, alebo na akcie kupujúcim alebo jeho zástupcom v spojení s touto zmluvou.

18. Rôzne. Táto dohoda nie je prevoditeľná na kupujúceho. Ak je niektoré z ustanovení tejto zmluve sa považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú zo strany súdu s kompetentnou jurisdikciou, takéto ustanovenie sa musí zmeniť a doplniť tak, aby v čo najväčšej miere dosiahnuť zamýšľaný účinok tejto dohody do platnosti, právoplatné a vykonateľné, alebo ak to nie je možné, potom vypúšťa a neúčinné v rozsahu tohto nariadenia, bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie tejto dohody. Zmluvné strany nároku uplatnenia dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru na predaj výrobkov. Táto dohoda sa riadi zákonmi jurisdikciu Seller’s hlavným miestom podnikania, a kupujúci súhlasí s tým, že bude podliehať jurisdikcii súdov na súdnu právomoc Seller’s hlavným miestom podnikania. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky oznámenia podľa tejto dohody sa predkladajú písomne buď skutočná dodávka alebo prostredníctvom e-mailu alebo registrované alebo certifikované poštou, doporučene, sa považujú za doručené v deň osobne doručiť alebo zaslať prostredníctvom e-mailu, alebo do troch (3) dní po uložení v poštou poštovné náklady. S výnimkou prípadov uvedených v prvom odseku týchto T&Cs, tento dokument predstavuje celé znenie písomnej dohody zmluvných strán týkajúce sa predaja a nákupu výrobkov a nie sú tam žiadne dohovory, zmluvy, vyjadrenia, či už výslovné alebo implicitné, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto dokumente o predmetnú vec. Žiadne úpravy týchto T&Cs je záväzné pre predávajúceho pokiaľ predávajúci písomne.

FERNOX VYHLÁSENIE COVID -19